Menu
Home Page
  • Pennaeth / Headteacher - Mrs A. Tucknutt B.Ed.(Hons), NPQH
  • Ebost / Email: yggpa@caerphilly.gov.uk Rhif Ffôn / Tel: 01495 244267

Croeso / Welcome

Neges gan y Pennaeth / A Message from the Headteacher

 

 

 

 

Annwyl Rieni / Warcheidwaid,

 

Mae’n bleser gennyf eich croesawu i Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon.

 

Mae dewis yr ysgol gywir i’ch plentyn yn rhywbeth sydd o’r pwys mwyaf. Mae pob rhiant yn disgwyl addysg o safon eithriadol i’w plentyn/plant, ond maent am i’w plentyn/plant fod yn hapus a theimlo’n ddiogel tra’u bod yn yr ysgol. Yma yn Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon rydym yn credu y gallwn gynnig yr holl bethau hynny a mwy.

 

Yn Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon rydym yn ymfalchïo’n fawr yn yr addysg eang, gytbwys a chyflawn yr ydym yn ei darparu. Mae’r staff yn gweithio’n ddiflino i sicrhau bod pob disgybl yn ein hysgol yn cyrraedd ac yn mynd y tu hwnt i’w potensial mewn amgylchedd hapus heriola diogel. Rydym yn ymfalchïo yn yr awyrgylch cyfeillgar a chydweithredol sydd wastad yn amlwg.

 

Mae nifer o ymwelwyr sy’n dod i’r ysgol wedi cydnabod y croeso cynnes y maent yn ei dderbyn a’r cwrteisi ac aeddfedrwydd a ddangosir gan ein disgyblion. Roedd ein Hadroddiad Arolygu gan Estyn yn 2007 yn nodi bod “Ymddygiad disgyblion a’u hagwedd tuag at ddysgu yn dda ac mae’r ysgol yn gymuned hapus, groesawgar a threfnus”.

 

Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn credu y dylai eu hamser yn yr ysgol fod yn werthfawr ac yn bleserus. Pe baech yn dewis anfon eich plentyn/plant i Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, rwy’n gwbl hyderus y byddech wedi gwneud y penderfyniad cywir.

 

Edrychaf ymlaen at gwrdd a chydweithio gyda chi trwy gydol addysg eich plentyn yn Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon. Os bydd gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, mae croeso i chi gysylltu â mi yn yr ysgol.

 

Yn ddiffuant,

 

Mrs. A. Tucknutt B.Ed. (Anrh) NPQH

Pennaeth

 

 

Top