Menu
Home Page

Gweledigaeth / Visions and Values

"FY NGWELEDIGAETH AR GYFER

YSGOL GYMRAEG CWM GWYDDON”

 

“MURIAU CADARN – Y DYFODOL”

 

EIN DATGANIAD CENHADAETH

 

Nod ein Ysgol:

I gynorthwyo POB disgybl i gyrraedd ei lawn botensial mewn awyrgylch hapus, cyfeillgar a chreadigol gyda’r iaith gymraeg yn byrlymu.

Bydd yr ysgol yn paratoi y disgyblion i fod yn ddysgwyr annibynnol gydol oes.

 

AMCANION YR YSGOL

 

 • Yn creu partneriaeth gryf rhwng y cartref a’r ysgol gyda’r plentyn yn ganolbwynt iddi.

 • Yn cynnig i bob unigolyn cwricwlwm cyffrous gyda sgiliau sydd yn eang a chytbwys,sydd yn berthnasol i anghenion y plentyn er mwyn iddynt gyrraedd ei gwir botensial.

 • Yn addysgu pob disgybl i ofalu am ei amgylchedd a’i barchu boed yn amgylchedd yr ysgol , ei cartref neu’r amgylchedd byd eang.

 • Yn creu naws o Gymreictod ar bob achlysur gan sicrhau mynediad i brofiadausydd yn addysgu pob unigolyn am ein traddodiadau ac i ddeall y profiad o fyw yng Nghymru.

 • Yn dathlu pob llwyddiant – boed hynny’n lwyddiant academaidd, craedigol, diwylliannol, cymdeithasol neu ym myd chwaraeon.

 • Creu  a datblygu  disgyblion sydd yn aelodau gwerthfawr a chyfrifol o’r gymdeithas maent yn rhan ohono.

 • Sicrhau cyfle cyfartal i bawb.

 

A. Tucknutt (Mrs). B.Ed.(Hons), CPCP

Pennaeth

 

"MY VISION FOR

YSGOL GYMRAEG CWM GWYDDON”

 

“MURIAU CADARN - Y DYFODOL”

 

OUR MISSION STATEMENT

 

 

 

Our school aim:

To assist EVERY pupil to reach their full potential in a happy, friendly and creative environment where the Welsh language thrives and to prepare pupils to be lifelong learners.

 

THE SCHOOL’S OBJECTIVES

 

 • To create a strong partnership between school and home with the child at the centre.
 • Offer every individual an exciting Curriculum with skills that are broad and balanced which are relevant to the needs of the child in order to ensure that every child reaches their full potential.
 • To teach every child to care for their environment and to respect it whether it be the school environment, home or whole world.
 • To create a Welsh ethos on every occasion and ensure that children have opportunities and experiences which teach every individual about Welsh traditions and to understand the experience of living in Wales.
 • To celebrate every success – be it academic, creative, cultural, social or sporting.
 • Create and develop students who are important and responsible members of the society of which they are members.
 • Ensure equal opportunities for all.

 

A. Tucknutt (Mrs). B.Ed.(Hons), NPQH

Pennaeth / Headteacher

Top