Menu
Home Page

Cwricwlwm / Curriculum

Mae'r Cwricwlwm yn golygu pob peth mae eich plentyn yn dysgu yn yr ysgol. Cyflwynir Cwricwlwm eang a chytbwys wedi'i wahaniaethu'n briodol i sicrhau datblygiad pob disgybl. Gwneir hyn yn bennaf drwy'r dull thematig. 

Gan ein bod yn ysgol Gymraeg, y Gymraeg yw'r iaith swyddogol yr ysgol ac fe'i defnyddir ymhob agwedd o'r Cwricwlwm. Y Gymraeg fydd prif gyfrwng bywyd gwaith yr ysgol a dechreu'r cyflwyno'r Saesneg ym mlwyddyn 3.

The Curriculum is everything your child learns in school. A broad, balanced Curriculum is introduced; that is differentiated appropriately to ensure the development of every pupil. This is mainly done through the thematic approach.

As we are a Welsh medium school, Welsh is the official language that is used when delivering all aspects of the Curriculum. Welsh is the main medium of the school's working life and the introduction of English will begin in Year 3. 

 

 

Cwricwlwm Newydd yng Nghymru / New Curriculum for Wales

Mae chwe maes o ddysgu a phrofiadau / There are six areas of learning and experiences:-

Celfyddydau Mynegianol / Expressive Arts

Iechyd a Lles / Health and Well-being

Dyniaethau / Humanities

Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu / Languages, Literacy and Communication

Mathemateg a Rhifedd / Mathematics and Numeracy

Gwyddoniaeth a Thechnoleg / Science and Technology

 

Pedwar diben y Cwricwlwm i Gymru /

The four purposes for the Welsh Curriculum 

 

Bydd disgyblion Ysgol Cwm Gwyddon yn / Pupils at Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon will be:-

 

  • Ddysgwyr uchelgeisiol a galluog sy'n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes./ Ambitious, capable learners, ready to learn throughout their lives.
  • Cyfranwyr mentrus a chreadigol sy'n barod i chwarae rhan yn llawn yn eu bywyd a'u gwaith. / Enterprising, creative contributors, ready to play a full part in life and work.
  • Dinasyddion egwyddorol a gwybodus sy'n barod i fod yn ddisgyblion i Gymru a'r byd. / Ethical, informed citizens of Wales and the world.
  • Unigolion iach a hyderus sy'n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelod gwerthfawr o gymdeithas. / Healthy, confident individuals, ready to lead fulfilling lives as valued members of society. 
Top